Statuten
1 De vereniging draagt de naam: 
Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde. 
De vereniging is gevestigd te Finsterwolde, gemeente Oldambt.
DOEL 
Artikel 2 1. 
De vereniging heeft ten doel: 
a. het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Finsterwolde; 
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. het versterken van de sociale cohesie binnen de dorpsgemeenschap; 
b. het behartigen van de belangen van de inwoners, belangengroepen en/of 
verenigingen binnen Finsterwolde richting de gemeente, andere 
overheidsinstanties of bedrijven; 
c. het stimuleren van de samenwerking tussen de verenigingen, bedrijven en 
belangengroepen; 
d. het zelf initiëren van plannen ter verbetering van de leefbaarheid 
van het dorp. 

DUUR 
Artikel 3 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

LIDMAATSCHAP 
Artikel 4 
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten
of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen
besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone zowel
als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of
kennelijk anders is bedoeld.
2. 
Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld
en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. 
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering
alsnog tot toelating besluiten. 
3. 
Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de 
vereniging, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en
hun benoeming hebben aanvaard. 

Artikel 5 Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar
voor overdracht of overgang. 

Artikel 6 1. 
Het lidmaatschap eindigt: 
a. door de dood van het lid; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging door de vereniging; 
d. door ontzetting. 

Artikel 6 2. 
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen
het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met een opzegtermijn
van ten minste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door
opzegging mogelijk: 
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden
zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend
is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de
geldelijke rechten en verplichtingen; 
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot
 omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het
 lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 

3. 
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens
slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. 
De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met
inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken. 
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts
plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken 
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks
betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig
wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken
lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis 
stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een 
daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste 
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 
5. 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft 
desniettemin de bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. 
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te 
bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is 
beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde 
aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing. 

DONATEURS 
Artikel 7 
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. 
Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging 
te doen eindigen. 
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke 
bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene 
vergadering wordt vastgesteld. 

GELDMIDDELEN 
Artikel 8 
1.De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de bijdragen van de 
gewone leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en
andere inkomsten. 
2.Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag
wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 
Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt
dat ook de ere-leden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij 
daarvan vrijgesteld. 

BESTUUR 

Artikel 9 
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie 
personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester aanwijzen. 
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon 
worden vervuld. 
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de 
leden van de vereniging, ná een door het bestuur gedane niet-bindende 
voordracht. 
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de 
algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van 
schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid 
van tweederde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene 
vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft 
besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de 
gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en 
kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. 
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Onder 
een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende 
jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens 
een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster 
aftredend bestuurslid is onbeperkt onmiddellijk herbenoembaar. 
6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet 
voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. 

Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur 
kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een 
eventueel dagelijks bestuur. 
2 Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede 
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van 
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. 
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor 
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 
omschreven. 
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze 
rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. 

Artikel 11 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 
handelende bestuursleden, waaronder in ieder geval de voorzitter, de 
secretaris of de penningmeester. 
3.  Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden 
alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht 
te vertegenwoordigen.
 
DE  ALGEMENE VERGADERING 

Artikel  12 
De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de 
vereniging statutair is gevestigd. 

Artikel  13 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet 
geschorst zijn, donateurs, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur 
en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd.  
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit 
tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren. 
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de niet-geschorste 
leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan 
aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het 
uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee 
personen als gevolmachtigde optreden. 
3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering 
stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, 
mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een 
besluit van de algemene vergadering. 
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene 
vergadering worden gehouden. 
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen 
grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over 
zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van 
personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan 
twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, 
wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal  
stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 

Artikel 14 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij 
diens afwezigheid, door diens plaatsvervanger.  
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel 
omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.  
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd 
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de 
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming 
plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.  
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
oorspronkelijke stemming. 
3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen opgemaakt 
door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. 
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene 
vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de 
secretaris van die vergadering ondertekend.
 
Artikel  15 
1.  Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.  
Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel 
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van 
deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering 
brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de 
vereniging en over het gevoerde beleid.  
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting 
ter goedkeuring aan de vergadering over.  
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de  
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van 
redenen melding gemaakt. 
2.  
Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid 
aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van 
een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk 
Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie 
van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. 
3.  
Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor 
de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze 
zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.  
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene 
vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
4.  
Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek 
alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de 
kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der 
vereniging te geven. 
5.  
Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging 
door een deskundige doen bijstaan.

Artikel  16 
1.
Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden 
algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het 
dit wenselijk oordeelt. 
2.  
Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als 
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in 
een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het 
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer 
dan vier weken na indiening van het verzoek.  
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene 
vergadering overgaan. 
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de 
leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
 
3.  
De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door de secretaris 
door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van 
ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de 
vergadering niet meegerekend.  
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, alsmede de 
plaats en het tijdstip van de vergadering. 

4.  
Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering 
plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige 
besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter 
vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de 
helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan 
worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur,  
zich tegen besluitvorming verzet.  
Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere 
dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin 
rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen 
als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende 
gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.  
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige 
toepassing op besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake 
onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld. 

STATUTENWIJZIGING 
 
Artikel  17 

1. 
Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van 
de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 
2.  
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van 
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf 
dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin 
de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de 
dag, waarop de vergadering werd gehouden. 
3.  
Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts 
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het 
aantal uitgebrachte stemmen. 
4.  
De statutenwijziging treedt eerst in werking, nadat de daartoe op te 
maken notariële akte is verleden.  
Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen 
verlijden.  
5.  
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, 
indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene 
stemmen wordt genomen.
6.  
De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van 
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, 
zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het 
door de Kamer van Koophandel gehouden Handelsregister. 

ONTBINDING  EN VEREFFENING 
Artikel 18 

1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige 
toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van 
de vereniging. 
2. 
De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde 
besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk 
in overeenstemming met het doel van de vereniging. 
3.  
De vereffening geschiedt door het bestuur. 
4.  
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot 
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven 
de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.  
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan 
haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 
5.  
De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, 
dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De 
vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van 
artikel 17 vermelde register. 
6.  
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden 
bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is 
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.