Laatste ledenvergadering AGENDA:

10 sept 2019 20.00 uur Partycentrum Finsterwolde

 • opening
 • mededelingen
 • ingekomen stukkenverslag buitengewone ledenvergadering d.d 16 april-2019
  – stand van zaken rondom bouwput en speelplek Siemonsstraat
  – ingesproken bij raad door voorzitter en bewoonster van de straat
  – reactie wethouder Broekhuizen
  – gesprek met Acantus over dit onderwerp
  – kennismaking nieuw bestuur met regiowethouder dhr. Wünker en ambtelijke dorpscoördinator dhr. Adam
  – aandachtspunten voortkomend uit fietsrondje (verkeer Goldhoorn, Hoofdweg, Wiegersweg, bouwput, parkjes Verzetsheldenbuurt, Kanariebuurt, locatie gepland zonnepanelenpark, bankje bij kerk, toekomst Schienvat
  voortgang voorbereiding 4-5 mei door werkgroep
  – communicatie dorpsbelangen naar inwoners Finsterwolde
  – officiële overdracht kas door dhr. Kwant aan mw. Keiserie en dhr. Dingjan
  – verbetering website, verzoek om waar nodig juiste e-mailgegevens aan te leveren bij de secretaris
  – rondvraag

Statuten en Huishoudelijkreglement

Zie elders

Volgende ledenvergadering: datum nog niet bekend