Gebruik maken van het leefbaarheidsbudget Finsterwolde?

Jaarlijks beschikt de Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde over een (bescheiden) leefbaarheidsbudget. Dit bedrag wordt door de woningcorporatie(s) via de gemeente Oldambt aan Dorpsbelangen Fsw beschikbaar gesteld. Jaarlijks (januari / februari) stelt het bestuur vast of er projecten zijn die in het lopend jaar ‘in eigen beheer’ uitgevoerd kunnen / moeten worden.

Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt vastgesteld of er een bedrag beschikbaar is die als stimuleringsbijdrage voor het dorp ingezet kan worden. Uiteraard zal dan ook de hoogte van dit bedrag bekend zijn. Een en ander wordt via nieuwsbrief, site en tijdens de jaarvergadering bekend gemaakt. Bewoners en verenigingen worden opgeroepen om hun ideeën en wensen kenbaar te maken en een aanvraag bij Dorpsbelangen in te dienen.

Samen met de Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde, hebben de woningbouwcorporaties en de Gemeente Oldambt hieraan een aantal toekennings-criteria verbonden: 

Criteria:

  1. De activiteit dient de leefbaarheid en daarmee de sociale cohesie in buurt, dorp of wijk te vergroten.
  2. Uit de aanvraag blijkt dat de betrokkenheid van de burgers en daarmee de burgerparticipatie wordt verbeterd.
  1. Activiteiten van een buurt, dorp of wijk in het kader van ontmoeting dienen aantoonbaar uitgevoerd te worden met zelfwerkzaamheid en uit cofinanciering of betaling van een eigen bijdrage van de deelnemers.
  2. De activiteit dient uitvoeringsgereed te zijn en te worden uitgevoerd in het jaar van de subsidiebeschikking.
  3. Bij toekenning wordt van de ontvanger verwacht dat deze hiervan via de media melding maakt. Dit persbericht wordt ook aan Dorpsbelangen verstrekt zodat deze hiervan op haar site en/of nieuwsbrief melding kan maken.

Indienen en toekennen:

Het gaat hier om (liefst vernieuwende) initiatieven die de leefbaarheid van straat, buurt of het hele dorp ten goede komen. Deze initiatieven kunnen heel uiteenlopend van aard zijn. Samenwerking en zelfwerkzaamheid zijn hierin echter kernbegrippen.Het gaat om een stimuleringsbijdrage. Dit houdt in dat er (doorgaans) slechts een gedeelte van het totaal benodigde bedrag aangevraagd kan worden. Dorpsbelangen hanteert  hierbij als richtlijn een minimale eigen bijdrage van 50%. Een bijdrage wordt steeds eenmalig toegekend. Het ontstaan van een automatisme willen we zoveel mogelijk voorkomen. Een aanvraag kan pas definitief in behandeling worden genomen na het indienen van een activiteitenplan en begroting. Dit kan simpel van opzet zijn. De uiteindelijke afrekening vindt plaats nadat de nota(’s) bij Dorpsbelangen zijn ingediend. Het verstrekken van een voorschot behoort tot de mogelijkheden.